Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden lidmaatschap Gehrels Muziekeducatie, het uitvoerend orgaan van de Gehrelsvereniging.

Leden van Gehrels Muziekeducatie

  1. ontvangen 5 maal per jaar het tijdschrift De Pyramide,
  2. ontvangen, indien aangevraagd, in januari en september de bijbehorende cd’s en
  3. krijgen korting op de (scholings)activiteiten van Gehrels Muziekeducatie.
  4. ontvangen een inlogmogelijkheid voor de website https://www.gehrelsonline.nl

 

Ad 1. De Pyramide is een tijdschrift voor muzikale vorming, bedoeld voor groepsleerkrachten primair onderwijs, vakleerkrachten en Muziek op Schoot-docenten. In elk nummer staan o.a. uitgewerkte lessen voor de voorschoolse fase en voor iedere bouw van het primair onderwijs, achtergrond-artikelen, boekbesprekingen en een liedbijlage. 
De verschijningsmomenten zijn (globaal) januari, maart, juni, september, november.

 

Ad 2. Op de cd’s staan liedmateriaal en (muziek)fragmenten die in De Pyramide worden gebruikt. De cd van januari hoort bij De Pyramide nummers 1, 2 en 3 en de cd van september hoort bij de nummers 4 en 5. De lidmaatschapsprijs is slechts € 20,00 voor beide cd’s. Het is mogelijk voor €20,00 per cd inclusief verzendkosten losse exemplaren te bestellen.

 

De leden kunnen de contributie door middel van automatische incasso betalen. De jaarlijkse contributie-inning vindt plaats in januari.

Wie daarvan geen gebruik wil maken ontvangt een factuur en wordt 1 euro administratiekosten in rekening gebracht.

 

Studenten en senioren kunnen korting krijgen op het basisabonnement (het tijdschrift) na toezending van een kopie of scan van collegekaart/inschrijfbewijs of (senioren) een geldig legitimatiebewijs. Op de cd’s zijn GEEN kortingsregelingen van toepassing.

Voor studenten geldt dat zij ieder najaar opnieuw een kopie van de collegekaart moeten insturen, anders wordt automatisch het normale tarief in rekening gebracht. Uiterlijke inzenddatum is 1 november.

 

Aangaan van lidmaatschap:

U kunt zich inschrijven met behulp van het te downloaden inschrijfformulier.

Nadat het volledig ingevulde en ondertekende formulier door de ledenadministratie is ontvangen wordt u ingeschreven.

Bij inschrijving na 1 januari ontvangt u voor het lopende jaar een factuur. De automatische incasso gaat in per het eerstvolgende hele kalenderjaar. Als u heeft aangegeven gebruik te willen maken van automatische incasso wordt op de eerste factuur niet de administratieve verhoging toegepast.

De contributie-inning per factuur voor de volgende jaren vindt plaats in januari.

 

Als u uw lidmaatschap met terugwerkende kracht laat ingaan dan worden eerder verschenen Pyramides en cd’s, behorend bij het lidmaatschap van uw keus, nagestuurd.

 

Wijzigingen van lidmaatschap:

Omschakelen van een lidmaatschap zonder cd’s naar met cd’s en andersom is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

-        ingangsdatum is altijd 1 januari van een nieuw kalenderjaar;

-        uiterlijk 31 oktober daaraan voorafgaand geeft u de wijziging schriftelijk of per e-mail door aan de ledenadministratie;

-        uw keuze geldt voor tenminste één kalenderjaar en wordt stilzwijgend verlengd.

 

Het lidmaatschap van uw keuze geldt per kalenderjaar en wordt automatisch verlengd tot wederopzegging.

Opzeggen doet u per e-mail of schriftelijk vóór 1 november. Het is NIET mogelijk via de website www.gehrelsonline.nl op te zeggen.


Nieuws

Nieuwe website Gehrels Muziekeducatie

10-09-2020

Gehrels Muziekeducatie heeft een nieuwe website: gehrelsmuziekeducatie.nl.

Lees meer

Aansluiting bij Creatieve Coalitie

10-06-2020

In mei heeft Gehrels Muziekeducatie zich aangesloten bij de Creatieve Coalitie.

Lees meer
Archief