Van de redactie

Pyramide, januari 2006.

Auteur: Jan de Vuijst

Van de redactie

De redactie wenst u in alle opzichten een goed 2006 toe.

De komende jaren zullen we in primair onderwijs en pabo moeten wennen aan ander of zelfs geen muziekonderwijs. De kwaliteitsnormen zijn veranderd. Muziek als verplicht vak in het primair onderwijs verdwijnt. Zodra de wet is aangenomen die nu door de tweede kamer is goedgekeurd bepaalt de school voortaan zelf de kwaliteit van het muziekonderwijs. Ze bepaalt ook zelf of en in hoeverre er nog muziekonderwijs wordt gegeven. De inspectie voor het primair onderwijs moet ook een stapje terug doen. Ze heeft vanaf het ogenbik van het in werking treden van de wet geen taak en verantwoordelijkheid meer voor de kwaliteit van het muziekonderwijs in het primair onderwijs. De gevolgen van dit gewijzigde beleid zullen in de loop van de komende jaren duidelijk worden. Hoe en op welke wijze ligt nog in de schoot van de toekomst verborgen. Voor een aantal scholen zal er weinig veranderen. Feitelijk bepalen zij ook nu al hun eigen beleid. Onder andere omdat de desbetreffende inspecteur basisonderwijs het wel prima vindt. De kwaliteit was goed genoeg of misschien zelfs wel voortreffelijk. Misschien was de kwaliteit niet om over naar huis te schrijven, maar heeft de inspecteur er weinig zin in om de kwaliteit te verbeteren.

Meestal kreeg hij of zij daar ook weinig structurele steun voor vanuit het ‘instituut’ van de inspectie. Men stelt daar meestal andere prioriteiten zoals rekenen/wiskunde, taal, integratie, veiligheid, gezondheid, enz..

Of en zo ja welke gevolgen deze beleidsverandering heeft voor consulenten, begeleiders, vakleerkrachten en opleidingen voor specialist muziek voor primair onderwijs en docent muziek is onduidelijk. Misschien geldt hier: nieuw beleid, nieuwe kansen.

De gevolgen van het nieuwe beleid voor de pabo zouden wel eens verstrekkend kunnen zijn. Op basis van de nieuwe kerndoelen en de daarmee samenhangende wetswijziging in het beleid voor muziekonderwijs op basisscholen kan de inhoud voor het muziekonderwijs drastisch worden beperkt. Volgens de nieuwe formele regels zijn het zingen van liedjes en de begeleiding met eenvoudige ritme instrumenten voldoende voor muziekonderwijs in basisscholen.

Het instituut voor de leerplanontwikkeling (SLO) in Enschede heeft samen met anderen er sterk aan bijgedragen dat de kerndoelen voor muziek voor het basisonderwijs zijn geworden zoals ze nu zijn geformuleerd. Een beperking tot slechts een enkel aspect van muziek. Muziek maken is beperkt tot zingen en begeleiding met eenvoudige ritme-instrumenten. De andere manieren van omgaan met muziek zoals beluisteren, reflectie, noteren van muziek en bewegen, zijn of vervallen of overgeheveld naar een ander vak, lichamelijke opvoeding (bewegen op muziek).

We zijn benieuwd of en zo ja op welke wijze muziekonderwijs een nieuwe stimulans krijgt door de beleidswijziging die is voorbereid door onder andere SLO en OCW en is bekrachtigd door de politiek. We houden u op de hoogte.


Nieuws

Nieuwe website Gehrels Muziekeducatie

10-09-2020

Gehrels Muziekeducatie heeft een nieuwe website: gehrelsmuziekeducatie.nl.

Lees meer

1 miljoen voor muziekonderwijs op basisscholen

16-07-2019

Minister OCW stelt in 2019/2020 een miljoen beschikbaar voor duurzaam muziekonderwijs...

Lees meer
Archief